اسکرام یک فریموورک بسیار انعطاف پذیر برای مدیریت پروژهها و بخصوص پروژههای نرم افزاری است. فریم وورک بودن اسکرام ما را از اجبارهای متدولوژی ها وقوانین بعضا دست و پا گیر آنها راحت میکند و به ما اجازه میدهد یک پروژه را با هدف گذاری مناسب همراه با نشاط کاری پیش ببریم.
سامانه مدیریت پروژه اسکرامنت بر روی زیرساخت نرم افزاری فایرنت تولید شده است و می تواند از امکانات بسیار وسیع این زیرساخت استفاده نماید. امکان مدیریت چندین پروژه به تفکیک مشتریان و تسهیل فرآیندهای تخصیص وظایف و پیگیری آن ها با استفاده از متدولوژی اسکرام از مزایای اصلی این نرم افزار است.
 

ویژگی های مهم

مشتریان

  • مشتریان

کنترل پروژه

  • پروژه ها

یکپارچه سازی

  • یکپارچه سازی
مشاهده تمامی ویژگی ها