پرتال آوای فن آوری سلامت از شرکت های زیر مجموعه وزارت بهداشت است که بخشی از خدمات IT وزارت بهداشت را انجام می‌دهد، پرتال آوا در ال 1394 تولید گردید.