در طراحی این وب سایت از ویژگی های جدیدی مانند:

  • HTML5
  • CSS3
  • Parallax
  • Responsive Web Design
استفاده شده است.