برگزارکننده کار گاه های آموزشی , کارگاه های نقد فیلم وتورهای متنوع و و دارای مقالات و کتاب های آموزشی برای شناخت بهتر روان
با دیدن از این سایت می توانید از کارگاه ها  برگزار شده مطلع شوید و در صورت تمایل با پرداخت هزینه ای در آن کارگاه شرکت کنید 
و همچینین می توانید از مقالات سودمند آنها مطلع و در صورت تمایل خریداری کنید 
این وب سایت بر پایه ابزارهای فایرنت طراحی گردیده است