پژوهش، آموزش و ارائه فنون و روشهای مناسب جهت برنامه ریزی های مختلف در حوزه تامین اجتماعی. بررسی و برنامه ریزی برای ایجاد مراکز آموزشی در سطح استانهای کشور.جمع آوری و انتشار اسناد و مدارک در زمینه های مرتبط با تامین اجتماعی.