پرتال شبکه هوشمند اطلاعات بهداشت (شهاب) پروژه شهاب به منظور جمع آوری اطلاعات و سر شماری خانوارها در وزارت بهداشت انجام گردید، در پرتال شهاب اطلاعات کاملا یکپارچه گردآوری گردیده و برای برنامه ریزی های کلان مورد استفاده قرار گرفت. این پروژه در سال 1394 انجام گردید.