در طراحی این وب سایت از ویژگی های جدیدی مانند: HTML5 CSS3 Parallax Responsive Web Design استفاده شده است.