پرتال جامع بیمه آسیا با هدف یکپارچه شدن اطلاعات پرتال پرسنلی، پرتال نمایندگان و پرتال اطلاع رسانی و ساده شدن فرآیندهای کاری و محتوا در سال 1393 تولید گردید.
.این پرتال‌ها دارای بزار‌ها و فرآیند‌های منحصر بفردی در یکپارچه شدن اطلاعات و تعالی با کاربران می‌باشد