باشگاه مشتریان بانک تجارت در دیگر پروژه‌هایی است که با شرکت مدارگسترش انجام شد.
باشگاه هواداران  به منظور وفاداری مشتری از اهداف اصلی این پروژه بوده که امکاناتی مانندامتیازدهی، رتبه بندی، مدیریت مشتریان و غیره این هدف را به انجام رسانید.