تمامی فرآیندهای سازمانها و کسب و کارها باید آنلاین و کاملا یکپارچه باشند.