نسخه گذاری و آرشیو

پشتیبانی از نسخه​ گذاری (Versioning)  در فایرنت اطمینان خاطری هست که همه نسخه​ های گذشته از یک محتوا در دسترس هستند. وقتی شما می ​خواهید یک سند را تغییر دهید، به طور خودکار یک نسخه جدید از آن سند ایجاد می ​شود. شما می ​توانید نسخه ​ها را باهم مقایسه کنید و در صورت لزوم یک نسخه را برگردانید. همچنین اسنادی که انتشار یافته و آرشیو شده​ اند، برای استفاده ​های بعدی قابل دسترس می ​باشند.