اسناد مرتبط

داشتن محتوای یکسان در چند بخش مختلف مستلزم این است که به تعداد بخش ها سند ایجاد نمایید. با امکان اسناد مرتبط در فایرنت شما می​ توانید اسناد متعدد با یک محتوا داشته باشید. درحالی که شما یکی از آنها را ویرایش نمایید بقیه نیز ویرایش خواهند شد.  

ویژگی ها

  • اسناد مرتبط یک میانبر از سند اصلی در ساختار درختواره هستند
  • ایجاد اسناد مرتبط بسیار آسان است.