اسناد مرتبط

داشتن محتوای یکسان در چند بخش مختلف مستلزم این است که به تعداد بخشها سند ایجاد نمایید. با امکان اسناد مرتبط در فایرنت شما می​توانید اسناد متعدد با یک محتوا داشته باشید. درحالی که شما یکی از آنها را ویرایش نمایید بقیه نیز ویرایش خواهند شد.