یکپارچه سازی

  1. امکان یکپارچه سازی با روش های هشداردهی گوناگون از جمله ایمیل و SMS
  2. امکان یکپارچه سازی با سامانه تیکتینگ