پروژه ها

 1. امکان مدیریت و مشاهده وضعیت پیشرفت پروژه ها
 2. پروژه می تواند یک یا چند مدیر و مسئول فنی داشته باشد.
 3. قابلیت تعریف پروژه با امکان اجرای چند تیم کاری

فاز

 1. امکان اختصاص یک یا چند فاز به یک پروژه
 2. امکان مدیریت و مشاهده وضعیت پیشرفت فازها

ویژگی / ماژول

 1. امکان تعریف ویژگی و افزودن یک یا چند ماژول به پروژه (ویژگی های Global مانند پشتیبانی و ...) یا فاز
 2. امکان مدیریت و مشاهده وضعیت پیشرفت ویژگی ها یا ماژول ها

بک لاگ یا سناریوی مشتری

 1. امکان تعریف بک لاگ یا سناریوی مشتری با احتساب وزن و اولویت
 2. قابلیت افزوده شدن بک لاگ توسط مشتری
 3. قابلیت افزوده شدن بک لاگ بر اساس تیکت مشتری
 4. امکان دسته بندی بک لاگ بر اساس مدل MoSCoW و Kano
 5. امکان تعیین صاحب بک لاگ
 6. امکان مدیریت و مشاهده وضعیت پیشرفت بک لاگ یا سناریوهای مشتری
 7. امکان محاسبه زمان واقعی و تخمین بر اساس وظایف بک لاگ

وظیفه

 1. امکان تعریف و مدیریت وظایف
 2. امکان تعریف زمان واقعی و تخمین
 3. امکان تعریف وضعیت وظیفه در Kanban
 4. امکان تعریف مالک و انجام دهنده وظیفه

اسپرینت

 1. امکان تعریف اسپرینت برای بازه های زمانی خاص هر یک از پروژه ها
 2. امکان اختصاص بک لاگ ها به اسپرینت
 3. امکان مدیریت و مشاهده وضعیت اسپرینت

کانبان

 1. امکان نمایش وظایف بر اساس پروژه و اجرا کننده ها
 2. امکان فیلتر وظایف بر اساس وضعیت کانبان، پروژه، اجرا کننده ها و اسپرینت
 3. امکان تغییر وضعیت وظایف به شکلی کاربر پسند و ساده
 4. امکان تعریف مراحل کانبان توسط مسئولین پروژه

گزارش

 1. امکان ارائه گزارش طول انجام تخمین به تفکیک جزییات مدیریت پروژه
 2. امکان ارائه گزارش طول انجام واقعی به تفکیک جزییات مدیریت پروژه
 3. قابلیت نمایش نمودار Burn down
 4. قابلیت نمایش کلیه جزییات پروژه به مشتری به صورت آنلاین
 5. قابلیت ایجاد گزارش های دلخواه