مشتریان

  1. امکان ثبت نام مشتریان به همراه پروفایل دلخواه
  2. امکان تعریف و اختصاص یک یا چند پروژه به مشتری
  3. امکان مشاهده وضعیت پیشرفت پروژه ها در هر لحظه به همراه جزییات اسپرینت و بک لاگ
  4. قابلیت یکپارچه سازی با سیستم تیکتینگ

مشتریان

  1. امکان ثبت نام مشتریان به همراه پروفایل دلخواه
  2. امکان تعریف و اختصاص یک یا چند پروژه به مشتری
  3. امکان مشاهده وضعیت پیشرفت پروژه ها در هر لحظه به همراه جزییات اسپرینت و بک لاگ
  4. قابلیت یکپارچه سازی با سیستم تیکتینگ