جستجوی کامل متنی

جستجوی هوشمند فایرنت مبتنی بر موتور کتابخانه Lucene.net است. جستجو در فایرنت انعطاف​ پذیر، معنا​دار و ساده است.