امنیت

فایرنت برای امنیت و کنترل دسترسی ابزارها و راهکارهای بسیار توانمندی را در اختیار توسعه‌دهندگان قرار داده است، که شاخص‌ترین آنهاعبارتند از:
1. مدیریت کاربران و ابزارهای سفارشی‌سازی آن
2. تعریف و سفارشی سازی نقش های کاربری
3. تعریف مجوزها و سفارشی سازی آن ها (مانند: Read, write, modify, delete, approve و ...)
4. مجوزهای محتوا مبتنی بر مدل highly granular  شخصی سازی محتوا مبتنی بر مجوزها
6. روش های مختلف برای ثبت‌نام و تایید آن 
7. بکارگیری Captcha  و یکپارچه سازی با google reCaptcha
8. جلوگیری از Cross-Site Request با بهره‌گیری از Tokens برای اعتبارسنجی درخواست ها