گردشکار(Workflow)

موتور گردش​کار فایرنت این امکان را برای مدیران پرتال فراهم می​ کند تا بتوانند تمامی محتوا و مطالب را در طول هر مرحله از فرآیند انتشار- از ایجاد تا تایید، انتشار و تجدید نظر و آرشیو - همه را مدیریت، پیگیری و تصویب نمایند. با این ویژگی مدیران، سردبیران، توسعه دهندگان و برنامه نویسان می​ توانند فرآیند​های خود را تولید و سفارشی سازی کنند و کاربران تولید کننده، ویراستار و تایید کننده را در طول فرآیند تعیین نمایند.