واسط کاربری تولید محتوا(User Generated Content)

با استفاده از واسط کاربری تولید محتوا فایرنت، کاربرهای مجاز می​توانند بدون استفاده از واسط کاربری مدیریت سایت، محتوای خود را بر روی سایت انتشار دهند. این امکان اجازه می​دهد کاربران بتوانند دانش و تجربیات خود را مانند یک سایت ویکی با دیگران درمیان بگذارند.