واسط کاربری تولید محتوا(User Generated Content)

با استفاده از واسط کاربری تولید محتوا فایرنت، کاربرهای مجاز می​ توانند بدون استفاده از واسط کاربری مدیریت سایت، محتوای خود را بر روی پرتال سازمانی انتشار دهند. این امکان اجازه می​ دهد کاربران بتوانند دانش و تجربیات خود را مانند یک سایت ویکی با دیگران درمیان بگذارند.
 سناریوهای گوناگونی برای روش تولید و مدیریت محتوا وجود دارد.
مدیریت امنیت و سطوح دسترسی برای مدیریت محتوا بسیار انعطاف​پذیر است.