با یک روش سفارشی​ سازی ساده شما می​ توانید هر نوع روش حملی را با هر نوع تعیین نرخ متناسب با کسب و کار خودتان محاسبه و ارائه دهید.