طراحی فرآیند​های پرداخت سناریوهای خاص برای دستیابی حداکثر تغییرات با راهکار تجارت الکترونیکی فایرنت