اختیارات کار گروه ها

یک کارگروه در یک وب سایت می​ تواند کاملا مستقل باشد، یعنی پروژها، تقویم​ کاری و بقیه موارد برای هر کارگروه بطور جداگانه مدیریت می ​شوند.

کارگروه ها

کارگروه​ ها هسته مرکزی یک اینترانت هستند که همکاری​ تیمی و سازمانی را به صورت راهبردی مکانیزه می​ نمایند.

نمایش کار گروه ها

هرکارگروه می​تواند طراحی و ظاهر گرافیکی مستقل داشته باشد

همکاریها

کارگروه ها برای بهبود ارتباط بین اعضای یک تیم ابزارهای جالبی مانند تقویم کاری، آرشیو فایل ها، ویکی و تالار نظرات را دسترس اعضاء قرار می​ دهند.

ایجاد کارگروه

امکان ایجاد کارگروه​ ها توسط تمامی کاربران بدون نیاز به مدیر سایت وجود دارد.

دسترسی کار گروه ها

درهرکارگروه مجوزها کاملا جداگانه تعریف می​ شود و نمایش محتوا به کاربران بیرونی با مجوز کارگروه امکان پذیر است.