ارتباط چند به چند سندها

شما می ​توانید یک رابطه چند به چند بین سندها ایجاد نمایید. این امکان برای موارد مانند مقالات مرتبط به هم یا محصولات شبیه به هم مورد استفاده قرار می​ گیرد.

تگ کردن

هر نوع سندی قابل تگ کردن هست. این امکان به شما کمک می​کند تا بتوانید همه سندهای مبتنی بر محتوا مانند اخبار، مقالات، محصولات را طبقه ​بندی نمایید. تگ​ ها در گروه ​های تگ سازمان​دهی شده و در ابرتگ​ ها نمایش داده می ​شوند.

درختواره محتوای سلسله مراتبی

در فایرنت همه محتواها در یک مخزن بصورت سلسله مراتبی ذخیره می ​شوند. اسناد را می​ توانید در پوشه ​ها یا بخش مشخصی از سایت سازماندهی و گروه ​بندی کنید. یک سند واحد می​ تواند در چندین پوشه یا گروه قرار گیرد و تمامی آنها بهم ارتباط داده شوند.

طبقه بندی

مدیر سایت و یا نویسنده محتوا در محلی که نیاز است یک طبقه​ بندی جدید اضافه شود، می​ تواند آن را در درختواره سلسله مراتبی محتوا اضافه نماید.