امنیت و شیرینگ

شما می ​توانید مجوزهای گوناگون برای هر گالری تنظیم کنید و مشخص کنید که چه کسی می​ توانید بارگذاری کند، مدیریت کند و یا فایل ها را ببیند.

همچنین در وب سایت می​ توانید به بازدیدکنندگان یا اعضاء سایت با مجوز دسترسی مشخص شده اجازه دهید فایل​ های خود را در کتابخانه مشخصی بارگذاری نموده و آن را با دیگران شریک شود.

بارگذای فایل های در کتابخانه رسانه ای

  • استفاده از واسط کاربری مدیر سایت
  • قراردادن وب​ پارت مخصوص بارگذای فایل​ ها و یا وب​ پارت گالری رسانه ای بر روی سایت
  •  به طور مستقیم فایل ها را از یک منبع خارجی وارد نمایید مانند FTP

نمایش فایل ها از کتابخانه رسانه ای

با استفاده از وب​ پارت گالری رسانه ​ای شما می​ توانید محتوای کتابخانه رسانه ​ای را بر روی سایت نمایش دهید. همچنین اگر نیاز داشته باشید مستقیما فایل ​ها را درون متن خودتان وارد کنید، با استفاده از دکمه​ ای که بر روی ویرایشگر WYSIWYG خودتان دارید می توانید اینکار را انجام دهید.

ویژگی های اصلی

  • مدیریت تعداد زیادی از فایل​ های گوناگون
  • مدیریت فایل های با حجم زیاد
  • بارگذاری فایل های حجیم با استفاده از ftp