گزارش ساز

در فایرنت شما می‌توانید هر نوع گزارشی را تولید کنید. تمامی گزارشات فایرنت مانند گزارشات Web Analytics و یا E-Commerce با استفاده از این ابزار توانمند تولید شده است. شما هم می‌توانید بسادگی گزارشات خود را بسازید.