توضیحات

با استفاده از فایرنت شما می​ توانید کتابخانه​ های خود را ایجاد کرده و تصاویر، ویدیو​ها، فایل ها و انواع اسناد خود را در آنها طبقه ​بندی و ذخیره نمایید. این فایل ها را می​ توانید هم در متن وارد نمایید و یا به صورت گالری نمایش دهید. قابل توجه است که شما می​ توانید تصمیم بگیرید که این فایل ها را کاربران بازدید کننده سایت، اعضا سایت و یا کاربران مشخصی بارگذاری نمایند.