ویژگی ها

امتيازات: امتيازدهي به مشتريان يكي از تكنيك های بازاريابي است كه بوسيله آن مشتريان ارزيابي شده و تشويق به ادامه استفاده از خدمات و كالاهای ما مي گردد.
تعريف و مديريت قوانين امتيازی مبتني بر:
بر اساس فيلدهای امتيازی
براساس فعاليتهای انجام شده توسط مخاطب / مشتری در وب سايت
بر اساس شرايط خاص
تعريف مديريت زمانبندی شده و خودكار برای محاسبه و يا عدم محاسبه مجدد امتيازات در صورت تغيير قوانين
ارسال امتيازات به صورت ايميل خودكار برای مشتريان
نظارت بر امتيازات مشتريان
كمپينهای امتيازی:
ايجاد بسته های امتيازی خاص در بازهای زماني
ايجاد بسته های امتيازی در بازهای دورهای مانند هفتگي، ماهانه و روزانه