ویژگی ها

 • باشگاه مشتريان:
 • امتيازات: امتيازدهي به مشتريان يكي از تكنيكهای بازاريابي است كه بوسيله آن مشتريان ارزيابي شده و تشويق به ادامه استفاده از خدمات و كالاهای ما ميگردد.
 • تعريف و مديريت قوانين امتيازی مبتني بر:
 • بر اساس فيلدهای امتيازی
 • براساس فعاليتهای انجام شده توسط مخاطب / مشتری در وب سايت
 • بر اساس شرايط خاص
 • تعريف مديريت زمانبندی شده و خودكار برای محاسبه و يا عدم محاسبه مجدد امتيازات در صورت تغيير قوانين
 • ارسال امتيازات به صورت ايميل خودكار برای مشتريان
 • نظارت بر امتيازات مشتريان
 • كمپينهای امتيازی:
 • ايجاد بستههای امتيازی خاص در بازهای زماني
 • ايجاد بستههای امتيازی در بازهای دورهای مانند هفتگي، ماهانه و روزانه
 
 • ارتباط با مشتريان(CRM):
  • شناسايي مخاطبان
  • يكسانسازی دادههای مخاطب(مشتری بالقوه) با مشتری(مشتری بالفعل)
  • استفاده از اطلاعات جغرافيايي برای مخاطب
  • نمايش و مديريت مخاطبان آنلاين
  • تعيين وضعيت مخاطبان
  • اطلاعات سازماني(مشتری حقوقي)
  • ارتباط دادن اطلاعات حقيقي و حقوقي مخاطبان/ مشتريان 
  • مديريت حذف اطلاعات مخاطبان غيرضروری به صورت خودكار
  • گروهبندی مخاطبان
  • رديابي فعاليتهای مخاطب/ مشتری جهت ارزيابي رفتار مخاطب / مشتری
  • امكان مديريت مخاطب / مشتری بصورت سراسری و با يك سايت 
  • امكان انتقال اطلاعات مخاطبان/مشتريان به يك بانك اطلاعاتي موازی
  • امكان ايمپورت اطلاعات مخاطبان/ مشتريان از فايل CSV
  • مديريت امتياز مخاطبان/ مشتريان
 • اتوماسيون بازاريابي: پيكربندی چگونگي اجرا و پشتيباني فرآيندهای بازاريابي به صورت خودكار 
 • آزمونهای بهينه سازی: ايجاد نسخه‌های مختلف از اشياء و بهينهسازی آنها منطبق بر رفتار مشتری بر روی اشيا
 • آزمون A/B
آزمون MVT